Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-01-15
Ikona statystyk

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

                       
                                 1) Zięba Jacek                   - Przewodniczący Komisji
                                 2) Ratusznik Jarosław         - Z-ca  Przewodniczącego
                                 3) Siwek Józef
                                 4) Strączyński Paweł
                  


 

  Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu

 Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

 

                                1)  Siwek Józef                  -  Przewodniczący Komisji
                                2)  Malinowski Krzysztof     - Z-ca Przewodniczącego
                                3)  Strączyński Paweł

                                              

 

 Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                               1)  Łowicka Renata     -  Przewodniczący Komisji
                               2)  Zieba Jacek           - Z-ca Przewodniczącego
                               3)  Czechowski Dariusz
                               4)  Karpiński Łukasz
                               5)  Krzysiek Zbigniew
                               6)  Miraś Zbigniew
                               7)  Pacanowski Rafał
                               
                                              

                                    

  

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.

 
                             1)  Hamera Zbigniew    -  Przewodniczący Komisji
                             2)  Pacanowski Rafał    - Z-ca Przewodniczącego
                             3)  Łapot Mirosław 
                             4)  Ratusznik Jarosław

 

 


Komisja Rewizyjna

 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

                              1) Miraś Zbigniew   -  Przewodniczący Komisji 
                              2) Hamera Zbigniew  - Z-ca Przewodniczącego
                              3) Mietelski Dariusz                                   
                              4) Łowicka Renata
                              5) Matyśkiewicz Zbigniew

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)