Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2008-01-28
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

- referent biurowy w wymiarze 1 etatu

OGŁOSZENIE

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
WE WŁOSZCZOWIE

Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1593 z późn. zm.)

ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT BIUROWY – 1 etat

1.  Wymagania konieczne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,

4) spełnia poniższe warunki:

   a) ukończyła szkołę średnią lub wyższą

   b) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  biegła umiejętność obsługi komputera, Windows, Office, Internet eksplorer

2)  znajomość przepisów prawa oświatowego

3) samodzielność,  komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność organizowania i planowania pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie sekretariatu Poradni:

   - przyjmowanie i ewidencja korespondencji

   - pisanie opinii i innych pism,

   - doręczanie korespondencji

2) prowadzenie spraw pracowniczych,

3) dokonywanie zakupów na rzecz Poradni

4. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązana umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty: 

1) Życiorys (CV),

2) Kwestionariusz osobowy,

3) List motywacyjny,

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia, odpis),

5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy -kserokopie),

6) Oświadczenia złożone w trybie art.233 § 1 Kodeksu Karnego, o spełnianie wymogów podstawowych tj.

- o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz  o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

            Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Jana III Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa w sekretariacie lub na podany adres drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko referenta biurowego” w terminie do dnia 12.02. 2008 r. do godz. 15 00.

Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Włoszczowa 28.01.2008             

                                                                     p.o. Dyrektora

                                                           Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej

                                                                WE WŁOSZCZOWIE

                                                                     Beata Dolaś

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Beata Dolaś
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2008-01-28
Data publikacji:
2008-01-28
Data ostatniej zmiany:
2008-01-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)