Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Ikona statystyk

Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Karta usług Nr AB-01.04

1. Nazwa wydziału:
     Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

 Wniosek inwestora wraz z załącznikami zgodnie z art. 9 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.-    Prawo budowlane (Dz.U. 2017. 1332 t.j. ze zm.);

3. Opłaty:    

   Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. ze zm. ) – nie podlega opłacie skarbowej.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
      Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Organ występuje do właściwego ministra o upoważnienie do wydania postanowienia o odstępstwo. Po otrzymaniu stanowiska od ministra organ wydaje postanowienie o odstępstwie lub odmawia wydania zgody na odstępstwo.

Sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Od postanowienia w sprawie odstępstwa nie służy  zażalenie. Strona może odwołać się od decyzji, w której ma zastosowanie postanowienie,  do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.  Podstawa prawna: 

  • art. 9 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2017. 1332 t.j. ze zm.)
  • ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257  t.j. ze zm.)

9.  Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na wnioskodawcę nakłada się obowiązek ich uzupełnienia w  określonym terminie.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)