Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Nieodpłatna pomoc prawna

Ikona statystyk

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego zostały utworzone dwa punkty pomocy prawnej tj.:
 

      1) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 – pok. Nr 100 na parterze:

           -  punkt czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 11.30

  W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja
 

      2) w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2 – pok. Nr 4 na parterze:

           -  punkt czynny  w dni robocze według następującego harmonogramu:

               1) poniedziałek - w godz. 12.00 - 16.00,
               2) wtorek - w godz. 7.30 - 11.30,

               3) środa - w godz. 7.30 - 11.30,
               4) czwartek - w godz. 9.00 - 13.00,
               5) piątek - w godz. 12.00-16.00

  W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.


W punkcie we Włoszczowie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt w Seceminie prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96 - 130 Głuchów.

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
      1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub       spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
      2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
      3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
      4) nieodpłatną mediację lub 
      5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

3. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Włoszczowski.

 

5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

6. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu  504-752-871 - czynny w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.30, wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, piątki 7.30 –  13.30 lub mailowo: bok@powiat-wloszczowa.pl .


Zgłoszenia moga być także dokonywane poprzez stronę internetową, która dostępna jest tutaj .
 

7. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9

 

8. Zgodnie z art. 28 a ustawy, w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób,
o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

9. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się
z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Włoszczowskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny”, lub elektronicznej na adres starostwowloszczowa@eobip.pl , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Włoszczowskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy składa się z części A i części B.

 

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

 

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

 

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem telefonu 504-754-308 lub na adres poczty elektronicznej starostwowloszczowa@eobip.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny”.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)