Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-04
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

Kwalifikacja Wojskowa

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 713 i 714/1 położonych w obrębie Rząbiec, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub spadkobierców władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przejęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11, położonej w miejscowości Krzepice, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie podczyszczonych ścieków z projektowanego budynku usługowego- myjni automatycznej samochodowej zlokalizowanej na działkach o  nr ewid. 4869/1, 4870/1, 4871/1, 4872/1, 4873/3, 4873/4 przy ul. Jędrzejowskiej w m. Włoszczowa do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub spadkobierców władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przejęcia granic nieruchomości działek nr 3426 oraz 3428 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Włoszczowa, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.04.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.365.2021.DŁ

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód oraz rowów, pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 786. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81 położonej w miejscowości Silpia Duża, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1061, 1062, 1065, 1066, 1067, 1068, 1092, 1093. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-04-26
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26
 

Decyzja

Ikona statystyk

  Włoszczowa, 2021-04-20

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 124a i art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Pana Grzegorza Jaśki, działającego z pełnomocnictwa Włoszczowskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Sp. z o.o.

Starosta Włoszczowski

1.Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm
w rurach ochronnych Ø 225 mm o długości 3,07 m w działce Nr 263 oraz Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm o długości 4,42 m w działce Nr 447, w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowych nieruchomościach zawierają dołączone do wniosku mapy stanowiące integralną część decyzji.

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie

Starosty Włoszczowskiego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 28 ust. 1,ust.2,  art.31 ustawy z dnia 26 marca o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 908 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że

 w dniu 10 maja 2021 roku  o godzinie 1500 w budynku remizy  OSP w Bichniowie, odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Bichniów , na którym odbędzie się odczytanie decyzji Starosty Włoszczowskiego,  zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Bichniów.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-03-23

Znak: GKN.6852.2.2.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-04 13:56:56, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)