Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

Ikona statystyk

KTD-36.01

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz.U.Nr 125, poz.874 z 2007 r. z późn.zm.),
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu. Gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi (umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia itp.),
 • pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictwa dowód opłacenia opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. 041 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia) wynosi 500 zł + 100 zł za każdy wypis.

Za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych na nim zawartych pobierana jest opłata 25 zł (za każdy wypis 10 zł).

Za wydanie wypisu z zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu pobierana jest opłata:

 • 25 zł za wymianę zaświadczenia,
 • 10 zł za wymianę wypisów,
 • 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (parter) lub na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017       

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz.U.Nr 125, poz.874 z 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), 
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.Nr 6, poz.41),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.Nr 235, poz.1726 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Przepisów ustawy nie stosuje się:

 • w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • w przewozie drogowym pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t,
 • dla zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego,
 • dla przewozów drogowych na potrzeby własne zakresie działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.    

Włoszczowa 2012-12-19 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Wojciech Rosiński
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2012-03-02
Data publikacji:
2012-03-02
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)