Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Ikona statystyk

KTD-34.01

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek (kat. II) ; wniosek (kat.III) oraz:

1) dowód uiszczenia opłaty;

2) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (parter) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę:

1) Zezwolenia kategorii II:

  • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

2) Zezwolenie kategorii III:

  • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1137),
 • Ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 764).
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 366).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

 

1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy na przejazd po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad, dla pojazdów o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

2. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nie przekraczającej 3,2 m., o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m. oraz o długości nie przekraczającej:

  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów.  

Włoszczowa 2012-12-19 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2012-10-19
Data publikacji:
2012-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)