Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

Ikona statystyk

KTD-35.02

Wymagane dokumenty

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, wydana przed 15 sierpnia 2013 r. uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym, do czasu upływu terminu jej ważności.

Od 15 sierpnia 2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy zostały zastąpione ZEZWOLENIAMI na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odrębnej licencji.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

wymaga uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy albo wniosek o zmianę danych określonych w tej licencji właściwy organ wydaje licencję zgodną ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

W przypadku gdy przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, właściwy organ po sprawdzeniu spełnienia przez przedsiębiorcę wymogu zdolności finansowej wydaje wypis z licencji zgodny ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214. tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (parter) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę:

Za udzielenie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

 • 88 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 99 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
 • 110 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat

 za każdy pojazd,

Za udzielenie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się opłatę w wysokości:

 • 77 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 88 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
 • 99 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat

za każdy zgłoszony pojazd.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż 
w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji  - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r.
  poz. 1265 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia
  21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  (Dz.U. z 14.11.2009 r. L 300/51),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).

 

Włoszczowa 2013-08-16

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2013-08-16
Data publikacji:
2013-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)