Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób

Ikona statystyk

KTD-39.01

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów                                              

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (parter) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę za udzielenie licencji w wysokości:

-700 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,

-800 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,

-900 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż 
w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji  - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r.
    poz. 1265 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia
    21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  (Dz.U. z 14.11.2009 r. L 300/51),
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
    6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Włoszczowa 2013-08-16

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2013-08-16
Data publikacji:
2013-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)