Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu

Ikona statystyk

GKN-10.04

Uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty (składane przez wnioskodawcę):

- pisemny wniosek inwestora lub projektanta (nie jest wówczas konieczne pełnomocnictwo inwestora) o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

- co najmniej dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;

- przebieg trasy usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w pliku  .dxf

- warunków technicznych

(Uwaga: Aktualna mapa to mapa której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie z uzgodnionymi dotychczas przez Starostę projektami uzbrojenia terenu)

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- elektronicznie poprzez Geoportal Powiatu Włoszczowskiego https://e-podgik.powiat-wloszczowa.pl/ => złóż wniosek na ZUD

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

5. Opłaty:

  • Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania projektowanej sieci według cennika zawartego w tabeli nr 16 lp.6 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1990 z późn. zm.)
  • Opłata skarbowa -17 zł za upoważnienie, pełnomocnictwo (jeżeli występuje działanie w imieniu inwestora), której należy dokonać na konto Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 Urzędu Gminy we Włoszczowie lub w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego we Włoszczowie prowadzonym w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa. Kopię dowodu dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o uzgodnienie.

6. Termin załatwienia sprawy:

Wnioski rozpatrywane są na naradach koordynacyjnych.

7. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

8. Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - pokój nr 223, nr 202 I piętro, tel. 504 753 142, 504 753 036

10. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1990 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014 poz. 917 ze zm)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 nr 25 poz. 133)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572) 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)