Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Ikona statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-07.02..

1. Tytuł karty.

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek Komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz załączniki:

 1. lista minimum 15 członków założycieli uczniowskiego klubu sportowego (pełnoletnich) zawierająca:
  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • własnoręczny podpis
 2. protokół z zebrania (podpisany przez przewodniczącego zebrania)
 3. uchwały:
  • utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego
  • przyjęciu statutu
  • wyborze komitetu założycielskiego
 4. statut zawierający:
  • nazwę uczniowskiego klubu sportowego, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę uczniowskiego klubu sportowego,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze uczniowskiego klubu sportowego, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania uczniowskiego klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu,
  • sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego
 5. informacja o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego

3. Miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter pok. 100,

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

4. Opłata

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia.

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. Wydanie decyzji administracyjnej.

6. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Załączniki

Wniosek w załączeniu.

Włoszczowa, dnia 28.08.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-08-31


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)