Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ikona statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

 http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

 e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-08.02.

1. Tytuł karty.

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek Komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. lista minimum 15 członków założycieli klubu sportowego (pełnoletnich) zawierająca:
  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • własnoręczny podpis
 2. protokół z zebrania (podpisany przez przewodniczącego zebrania)

 3. uchwały:
  • utworzeniu klubu sportowego
  • przyjęciu statutu
  • wyborze komitetu założycielskiego
 4. statut zawierający:
  • nazwę klubu sportowego, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę klubu sportowego,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze klubu sportowego, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania uczniowskiego klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu,
  • sposób rozwiązania klubu sportowego
 5. informacja o adresie siedziby klubu sportowego

 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter pok. 100,

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

4. Opłata

Opłata skarbowa – 10 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa

gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578

5. Termin i sposób załatwienia.

 Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. Wydanie decyzji administracyjnej.

6. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Załączniki

Wniosek w załączeniu.

Włoszczowa, dnia 28.08.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)