Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Ikona statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-11.01.

1. Tytuł karty.

Wpis do ewidencji stowaryszeń zwykłych.

2. Wymagane dokumenty.

1. Wniosek skierowany do Starosty Włoszczowskiego o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z załącznikami:

  1. Regulamin działalności stowarzyszenia (2 egz.) określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkowstwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

  2. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.

  3. Lista co najmniej trzech założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy wraz z oświadczeniem założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw publicznych.  

  4. Informacja o siedzibie stowarzyszenia.

  5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

  6. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

3. Miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter pok. 100,

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

4. Opłata

Opłata skarbowa – 10 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa

gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578

5. Termin i sposób załatwienia.

Organ nadzorujący dokonuj wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego w terminie 7 dni od dnia:

  1. Wpływu wniosku, jeżeli nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia.
  2. Uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego lub oddającego wniosku do sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.  Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Starosta Włoszczowski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzoru o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Starosty Włoszczowskiego.

6. Tryb odwoławczy.

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

7. Załącznik

Wniosek w załączeniu.

Włoszczowa, dnia 31.08.2017 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Michał Banaśkiewicz
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-08-31
Data publikacji:
2017-08-31
Data ostatniej zmiany:
2017-08-31


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)