Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

Ikona statystyk

KARTA USŁUG NR EKO-01.06.

 

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

 

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313,

tel. (41)3944998, 504 754001, 504 754050, e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl

 

2. Wymagane dokumenty.

1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dany rok;

2) Informacja o liczbie uczniów – według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

3) Informacja o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

4) Informacja o liczbie uczniów – według stanu na ostatni dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

5) Informacja o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - według stanu na ostatni dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja;

6) Informacja o uczniach, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy;

7) Informacja o słuchaczach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy uczestniczyli w kursie i zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji;

8) Rozliczenie dotacji,

9) Rozliczenie końcowe kształcenie specjalne;

10) Rozliczenie końcowe dotacji udzielonej dla niepublicznej szkoły prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

3. Opłaty

Nie dotyczy.

 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy:  poniedziałek - 730 - 1730, wtorek – czwartek 730 - 1530, piątek 730 - 1330

lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa.

 

 

5. Termin.

1) Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) – z oświadczeniem o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego -
w terminie do 8 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącach styczniu i grudniu w terminie odpowiednio do 5 stycznia i 5 grudnia;

3) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) - w terminie do 8 dnia następnego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu informację sporządza się na dzień 15 grudnia i przekazuje się w terminie do 18 grudnia;

4) Rozliczenie dotacji:

 -  w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymywała dotację.

- w przypadku dotacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy – w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji.

 

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

 

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym;

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

3) ustawa z dnia 27 października 2017 r.  – o finansowaniu zadań oświatowych;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. − o finansach publicznych;

5) uchwała nr VII/52/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

6) uchwała nr XIX/ 152/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr VII/52/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budźetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

7) uchwała Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany rok).

 

8. Pliki do pobrania

1) Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji;

2)  Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego;

3) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) – z oświadczeniem
o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany miesiąc);

4) Informacja o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) - z oświadczeniem o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budźetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany miesiąc);

5) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na ostatni dzień miesiąca);

6) Informacja o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (wg stanu na ostatni dzień miesiąca);

7) Informacja o uczniach, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy;

8) Informacja o słuchaczach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy uczestniczyli w kursie i zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji;

9) Rozliczenie końcowe;

10) Rozlizenie końcowe kształcenie specjalne;

11) Rozliczenie końcowe dotacji udzielonej dla niepublicznej szkoły prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Włoszczowa, dnia 12.08.2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)