Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Awans zawodowy nauczycieli

Ikona statystyk

KARTA USŁUG NR EKO-02.04.

 

Awans zawodowy nauczycieli

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313,

tel. (41) 39 44 998, 504 754001, 504 754050

e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl

 

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek nauczyciela wraz z załącznikami:

1.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2.  Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albozaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 

3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność zoryginałem;

4. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność zoryginałem.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

 - złożyć w złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: 

poniedziałek 7.30 - 17.30

wtorek – czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 13.30

lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul.   Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku Starosta wydaje decyzję
  o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

7. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 2.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym,
 3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

8. Pliki do pobrania

Wniosek.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, 
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych możliwy jest pod adresem email: : inspektor@cbi24.pl

Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz.393) oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, kuratorium oświaty oraz właściwe związki zawodowe ( tylko w przypadku wnioskowania przez nauczyciela).

Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli - 50 lat. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Nauczycielowi składającemu wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niepodjęciem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem nauczyciela wyłącznie drogą pocztową.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: nie dotyczy.

 

Włoszczowa, dnia 2.07.2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)