Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Ikona statystyk

Zezwolenie na przetwarzanie  odpadów

 ROL-10.04

 
1. Nazwa wydziału:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów);

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających                
    w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej  z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego  z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11)informacje dotyczące:

a) minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,

b) środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,

c) sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

d) dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów

12)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz  z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

12a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;

12b) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

13) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
   
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa  – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
   
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami, polegające na odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
   
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
   
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o  której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku  gdy  dla  terenu,  którego  wniosek  dotyczy, nie został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile jest wymagana,
   
 • operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 2 i ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620), tj. osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ww. ustawy, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy odpadów palnych,
   
 • udokumentowanie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach – zgodnie z postanowieniem starosty, wydanym na podstawie art. 48a ust. 7 oraz w oparciu  o informacje zawarte we wniosku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy odpadów obojętnych,
   
 • zaświadczenie o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca   1997 r. - Kodeks karny,za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa wart. 163, art. 164  lub art. 168
 • zaświadczenie    o    niekaralności    posiadacza   odpadów   za   przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
   
 • oświadczenie o niekaralności  posiadacza odpadów będącego osobą  fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby za wykroczenia  określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach – druk do pobrania,
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

             w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,
             zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
             lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
             lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy
             z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – druk do pobrania,

 • oświadczenie,   że   wspólnik,   prokurent, członek  zarządu  lub  członek rady  nadzorczej posiadacza odpadów  nie  jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem,  członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o  cofnięciu  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na  wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i  przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w ostatnich 10 latach w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – druk do pobrania,
 • ww. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3. Opłaty
      - skarbowa za zezwolenie 616 zł
       Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
       gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
       PKO BP S.A. O/Włoszczowa 
59-1020-2733-0000-2102-0003-
       9578

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.  

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub  504 754 122, piętro II, pok. 315.

7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego 
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:

   1) Zgodnie z art. 45 ust 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórca odpadów, który prowadzi
       zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania 
       odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie
       odpadów. Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest
       obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia
       na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Organ, wydając
       pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia
       na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
       wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie
       odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów
       lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,

3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c cytowanej wyżej ustawy,

4) do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2 cytowanej wyżej ustawy, oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c cytowanej wyżej ustawy,

5) Przepisów wymienionych w pkt 2 nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia,

6) Przepisu wymienionego w pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

7) Organ właściwy wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów,

8) Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,

 9. Podstawa prawna:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
      w sprawie katalogu odpadów,

     - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2003-07-21
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)