Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Ikona statystyk

ROL-12.04

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadówinnych niż niebezpieczne

1. Nazwa wydziału:    
   
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:    

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności
       poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie
       z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
    materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych
        - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających
          od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

12a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

12b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

13) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
14)
proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy
       z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
       na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów).
       Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy odpadów obojętnych,

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych
lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać
informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8  tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

4) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku zart. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

6) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

7) oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą,

8) dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej,

9) oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa 
– w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty  skarbowej w wysokości 17,00 zł,

 

3. Opłaty:       
    Skarbowa za pozwolenie (druk oświadczenia do pobrania):
    1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
         z zastrzeżeniem pkt. 2 - 2011 zł,   
    2) w związku z działalnością
        gospodarczą prowadzoną przez 
        podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
        mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
        przedsiębiorców - 506 zł,
    3) pozostałe - 506 zł,

    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką
    w kasie UG lub przelewem na rachunek:
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578
    po uprzednim przedłożeniu tut. organowi przez prowadzącego 
    instalację oświadczenia.

 


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    -  przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we
       Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie 
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II, pok. 315.

7. Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
    Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi

1) Zgodnie z art. 45 ust 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie
    odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia
    na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wytwórca odpadów
    we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio
    wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie
    zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia
    odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia
    na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje organ właściwy do wydania
    zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie
    odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów,

2) pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,

3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c cytowanej wyżej ustawy,

4) do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2 cytowanej wyżej ustawy, oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c cytowanej wyżej ustawy,

5) Przepisów wymienionych w pkt 2 nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia,

6) Przepisu wymienionego w pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia

7) Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,

8) W przypadku istotnej zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
    lub przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy art. 41 ust. 1-5a cytowanej wyżej ustawy,


9) Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie
    odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu
    na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów,

10) We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku
      z eksploatacją konkretnej instalacji,

9. Podstawa prawna:
     -
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

    - rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
      2014 r. w sprawie katalogu odpadów,

    - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

   -  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-01
Data publikacji:
2003-07-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)