Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

 

 

 

L.p.

 

Adres nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej
i katastru nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia

 

Opis nieruchomości przeznaczonych do objęcia umową

 

 

Okres umowy

 

Miesięczna Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/m2

 

 

1.

 

Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10

Nieruchomość położona
na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów
i budynków jako obręb 06, nr działki 4457/5
o pow. 0,3799 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą
we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 4820.

 

4,79m2

Pomieszczenie biurowe na  parterze
 w budynku Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie. Wyposażone
w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie,

 

 

3 lata

 

30,00zł

Netto + należny podatek VAT  (23%)

 

Czynsz płatny będzie do 15 każdego miesiąca, na rachunek Powiatu Włoszczowskiego prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie o numerze 79 85250002 0000 0011 5720 0017, na podstawie wystawionej faktury.

Do obowiązków Wynajmującego będzie należało opłacenie podatku od nieruchomości na rzecz organu  podatkowego.

Stawka czynszu nie obejmuje  należności za świadczenie dodatkowe tj. opłaty za zużytą energie elektryczną, cieplną, wodę i ścieki.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.05.2020 r. do 11.06.2020 r.  na tablicy  ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej.

W stosunku do w/w nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 
w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym (pokój Nr 226, I piętro) pod nr tel. (041) 39 44 977.                                                                                            

 

                                                                                                             

 

Włoszczowa, dnia 21.05.2020 r.

Tabela z wykazem dostępna w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)