Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.07.08

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS                    

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3/3.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz złożyć oświadczenie co do zebranych dowodów i  materiałów w Starostwie Powiatowym  we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204.

Podane do wiadomości, poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
  2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
  3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa
  4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa
  5. Umieszczenie na tablicy wsi Łachów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2021-07-09
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)