Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wniosek o wpis do ewidencji instruktów/wykładowców

Ikona statystyk

Wniosek o wpis do ewidencji instruktów/wykładowców

KTD-30.2

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców wraz z załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy/wykładowców uiszcza się opłatę komunikacyjną W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na parterze tut. Urzędu lub na konto  nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, w wysokości 50,00 zł (klikając na sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie wydrukować).

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku.

Wydanie lub odmowa wydania legitymacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1791),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Instruktorem może być osoba, która:

      1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

      2. posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

3. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

     a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

     b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

     c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

     d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

     e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

     f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

     Wykładowcą może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt 1 oraz pkt 6-8

Włoszczowa 2017-01-17

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)