Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kwalifikacja zawodowa kierowcy

Ikona statystyk

KTD-27.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym) oraz:

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego wraz z kserokopią,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią,
  • prawo jazdy wraz z kserokopią,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego, paszportu),

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w punkcie Banku Spółdzielczego (parter budynek Starostwa) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017
(warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna
w kwotach wymienionych powyżej)
.

Termin i sposób załatwienia

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

UWAGA:

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

 

1. Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.

2. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
3. Wymóg odbycia kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.

b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

4. Kierowca, o którym mowa w pkt. 3, wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

a) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

b) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,

- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

c) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
d) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
e) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
f) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

5. Kierowcy, o których mowa w pkt. 3, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Włoszczowa 2017-01-17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)