Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Ikona statystyk

KTD-26.02

Wymagane dokumenty

Osoby, wobec których wydana została decyzja o zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień:

  • na okres przekraczający 1 rok,

  • po przekroczeniu limitu punktów karnych,

zobowiązane są do złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku. Osoby te otrzymują Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikację kierowcy w WORD.

Wypełniony formularz (druk) wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym). W przypadku wydania wcześniej skierowania na badania: orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, orzeczenie psychologiczne.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Przy wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania w wysokości 10 zł, płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, po przekazaniu dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnemu dostarczeniu orzeczenia lekarskiego, jeśli było ono wymagane.

Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Włoszczowa 2017-01-17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)