Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Ikona statystyk

KTD-40.02

Wymagane dokumenty

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

 • Wypełniony formularz (druk) wniosku

 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

 • Wypełniony formularz (druk) wniosku

 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przywilejowanym,

 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wydanie, przedłużenia zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł w punkcie Banku Spółdzielczego (parter budynek Starostwa) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 214, I piętro lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.

 

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Włoszczowa 2017-01-17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2013-06-18
Data publikacji:
2013-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)