Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności, wykrywania i alarmowania oraz tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Ikona statystyk

w zakresie poprawności załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów drog.

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW

Ikona statystyk

w zakresie realizacji operacji pt.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

wykonywania zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ikona statystyk

gospodarki finansowej Powiatu Włoszczowskiego za lata 2019-2020

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 roku

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie dotyczącym procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacji zadań określonych w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-02 14:10:08, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)