Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim

Ikona statystyk

Powiat Włoszczowski prowadzi:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
  ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
  Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
  ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
  Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica
  ul. Wiśniowa 23, 29- 100 Włoszczowa
  i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
  ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
   
 • W strukturze zespołów szkół należy wyodrębnić licea ogólnokształcące (II i III), technika (Nr 1 i Nr 2), a także zasadniczą szkołę zawodową, która podlega przekształceniu w szkołę branżową I stopnia.
 • Licea kształcą w oddziałach o różnym nachyleniu: np. humanistycznym, europejskim, przyrodniczym, matematyczno- informatycznym, turystyczno-językowych, administracyjno-prawnym, biologiczno-chemicznym (medycznym) i ogólnym.
  W technikach prowadzi się kształcenie np. w następujących zawodach: ekonomista, technologia żywienia (technologia żywności), mechanik, elektryk, handlowiec, organizacja reklamy, logistyk, informatyk, architektura krajobrazu.
 • Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodach: elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, fryzjer, rzeźnik-wędliniarz i piekarz.

  Młodzież ma możliwość zamieszkania w internatach dysponującymi ogółem prawie 200 miejscami, a także może korzystać z posiłków w stołówkach.
   
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin: Włoszczowa, Radków, Moskorzew, Secemin, Krasocin, Kluczewsko, a realizacja zadań dotyczy wszystkich szczebli kształcenia.
  Zakres pracy i niektórych zadań poradni obejmuje m. in. wydawanie opinii w sprawach:
 • osiągania gotowości szkolnej przez dzieci w wieku 6 lat, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu w formie, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych np. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i wiele innych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydaje również orzeczenia i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Marcin Jędras
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2003-07-24
Data publikacji:
2003-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)