Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Ikona statystyk

na realizację w 2023 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-28

Znak: GKN.683.82.2022.IŚ            

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.68/1 o pow. 0,0217 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-28

Znak: GKN.683.80.2022.IŚ            

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.66/1 o pow. 0,0038 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-28

Znak: GKN.683.5.2022.IŚ                 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1613/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno
w gminie Krasocin, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.2.2021.V z dnia 31.12.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-18

Znak: GKN.IV.6821.1.19.2016

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 8c ust. 1 i 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że w wyniku złożenia wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie wsi Dąbie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.

Ponadto informuję, iż dnia 19.12.2022r. o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu gm. Secemin odbędzie się spotkanie z osobami uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-18

Znak: GKN.IV.6821.1.18.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 8c ust. 1 i 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) zawiadamiam, że w wyniku złożenia wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie wsi Kuczków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.

Ponadto informuję, iż dnia 19.12.2022r. o godz. 15.30 w remizie OSP Kuczków gm. Secemin odbędzie się spotkanie z osobami uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

              Włoszczowa, 2022-11-21

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Żelisławice

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Żelisławice, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1050, 1161, 496, 450, 447, 428, 188, 61/2, 58, 150 położone w obrębie ewidencyjnym Żelisławice, stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Żelisławice o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:

  1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31grudnia 2015r. faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
  2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-11-21

Znak: GKN.6852.2.7.2022.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4625, położonej w obrębie ewidencyjnym 09 Włoszczowa - miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwwieszczenie z dnia 17.11.2022r w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie z dnia 17.11.2022r w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, dn. 2022.11.15

Znak: GKN.6821.1.14.2022.TS                    

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Bobrowniki gm. Kluczewsko, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 234/4 i 234/5.

 

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

 o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie
w obrębie ewidencyjnym 06

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

 Włoszczowa, 2022-10-27

Znak: GKN.683.98.2022.IŚ        

 

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                    Włoszczowa, 2022-10-27

Znak: GKN.683.111.2022.IŚ      

 

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:48:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)