Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie - przetarg na lokal użytkowy

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza pisemny przetarg na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 4,79m2 pod działalność ubezpieczeniową, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na parterze o Nr 111, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4457/5 o pow. 0,3799 ha

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Informatyk

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INFORMATYK
W Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10

poniżej link do ogłoszenia

https://pcowloszczowa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/526240_ogloszenie-o-naborze.html

http://pcowloszczowa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/526240_ogloszenie-o-naborze.html

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
Leszek Huszno
Data utworzenia informacji:
2021-12-15
Data publikacji:
2021-12-15
Data ostatniej zmiany:
2021-12-20
 

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Ikona statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Ikona statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego wlasność Powiatu Włoszczowskiego

 

ROZEZNANIE CENOWE

Ikona statystyk

Włoszczowa, dnia 2019-05-06

Stary znak sprawy: GKN.272.5.2019.BG

ROZEZNANIE CENOWE - prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

    
      

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)