Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja o złożeniu wniosku na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
2021-05-14
Data publikacji:
2021-05-14
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu wraz z kablami, pod dnem rzeki Biała na działce nr ewid. 3.193/5 obręb 0003 Chotów w miejscowości Żeleźnica Zabrody. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu wraz z kablami pod dnem rzeki Czarna z Olszówki na działkach nr ewid. 5.59, 5.68 i 5.42 obręb 0025 Żeleźnica Zabrody, gmina Krasocin. Pełna treść obwieszczenia  w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

z dnia 13.05.2021r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 247 t.j. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 maja 2021r., została wydana decyzja znak: GKN.6622.3.1.2016 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-06
Data publikacji:
2021-05-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3867/18, położonej w obrębie geodezyjnym 0007 Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-05-04
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04

Kwalifikacja Wojskowa

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-03-23

Znak: GKN.6852.2.2.2021.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)