Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, gm. Moskorzew.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włosszczowskiego znak: ROL.6341.42.3013.II z dnia 07.10.2013 r. z dniem uprawomocnienia się nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do Strugi P poprzez wylot znajdujący się na lewym brzegu rzeki Strugi P w km 1+000 na dz. nr ewid. 2326/3 obr. 04 Włoszczowa.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Ludynia, gm. Krasocin.

 

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego

Ikona statystyk

Powiat Włoszczowski z siedzibą we Włoszczowie 29-100 przy ul. Wiśniowej 10, NIP: 895-16-45-574; REGON: 000977893 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego.

Postępowanie prowadzone jest na stronie (link poniżej): 

Postępowanie: WYPRZEDAŻ - Sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego, wycofanego z eksploatacji przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie - Platforma Zakupowa

Decyzja

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2023.03.07

Znak: GKN.6821.1.15.2022.TS                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

                                                  o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 364/3, 364/4 za mienie gromadzkie.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę

Zawiadomienie

Ikona statystyk

              Włoszczowa, 2023-02-24

Znak: GKN.6821.1.6.2019.IŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej („Pod Kopcem”) oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w przedmiotowej wspólnocie gruntowej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako numer: 1805, 1874/1, 1874/2, 1885/1, 2327 położone w obrębie ewidencyjnym 03 Włoszczowa - miasto oraz 2823, 2827 położone w obrębie ewidencyjnym 04 Włoszczowa – miasto, nie może być załatwione we wcześniej wskazanym terminie z uwagi na konieczność zorganizowania spotkania, składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej oraz zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a następnie umożliwienia zainteresowanym wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone do dnia 29.12.2023r.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2023-03-13

Znak: GKN.6821.1.6.2019.IŚ                     

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) cyt.

„jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej”

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Nieznanowice, gm. Włoszczowa.

Ogłoszenie organizatora

Ikona statystyk

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (drogowego)

Zawiadomienie

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidenncyjnym Secemin, gm. Secemin.

 

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Ikona statystyk

             Włoszczowa, 2023-03-07

Znak: GKN.683.3.2023.IŚ          

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 238/2 o pow. 0,0085 ha i 260/1 o pow. 0,0063 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Komorniki gmina Kluczewsko, które na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.5.2022.KK z dnia 16.12.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki - Rudka” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2023-03-07

Znak: GKN.6852.2.2.2023.IŚ         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 122, położonej w obrębie ewidencyjnym Damiany gmina Moskorzew, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na ww. nieruchomości urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2023-02-06

Znak: GKN.6852.2.1.2023.IŚ         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych:

  • Żeleźnica Zabrody gm. Krasocin oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 5.66, 5.65, 5.63, 5.64, 5.61, 5.60, 5.59, 5.68, 5.42, 5.40, 5.39, 5.36, 5.35, 5.33, 5.32, 5.31, 5.29, 5.23, 5.20, 5.19, 5.21;
  • Zabrodzie gm. Kluczewsko oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 93/1, 94/1, 95/1, 67/1, 64/1, 61/1, 55/7, 55/4, 52/1, 112, 108, 38/1, 35/1;
  • Motyczno gm. Włoszczowa oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 169/2, 164/2, 170/4, 165/2, 161/2, 154/2, 162/2, 158/2, 167/2, 159/2, 155/6, 151/2, 263/2, 152/2, 254/2, 251/2, 250/2, 249/2, 418/2, 416/2, 414/2;
  • Międzylesie gm. Włoszczowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 767/2, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomości kabli i urządzeń służących do sterowania ruchem kolejowym, tj. budowę ziemnych kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, przebudowę urządzeń blokady liniowej oraz montaż balis systemu ETCS w oparciu o decyzję nr XXII/2022 Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.746.20.2022 z dnia 06.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  • Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-24 11:22:46, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)