Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.08.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krasocin

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.08.2022r.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-08-01

Znak: GKN.683.44.2022.IŚ            

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4080/1 o pow. 0,0022 ha i 4077/1 o pow. 0,0052 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, które zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-08-01

Znak: GKN.683.46.2022.IŚ            

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100/1 o pow. 0,0039 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-08-01

Znak: GKN.683.39.2022.IŚ            

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4052/1 o pow. 0,0119 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Włoszczowa, dn. 2022.07.22

Znak: GKN.6821.1.7.2022.TS                    

 

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                                          z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w obrębie Kolonia Chlewice gm. Moskorzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1238.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2022.07.22

Znak: GKN.6821.1.8.2022.TS                    

 

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                                            z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w obrębie Kolonia Chlewice gm. Moskorzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1239.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2022.07.22

Znak: GKN.6821.1.9.2022.TS                    

 

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                                          z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonych w obrębie Kolonia Chlewice gm. Moskorzew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 1100, 955, 1230, 1229, 840, 654, 601, 478, 247, 264, 154, 434/2.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2022.07.22

Znak: GKN.6821.1.10.2022.TS                    

 

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                                          z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonych w obrębie Chlewice gm. Moskorzew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 160, 444, 446, 453, 156/2.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie z dnia 21.07.2022r w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  - Motyczno

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.07.2022r.

 

Informacja urzędowa

Ikona statystyk

o postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla zabytku - dawny cmentarz żydowski we Włoszczowie

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-06-15

Znak: GKN.6852.2.3.2022.IŚ                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Występy w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
tj. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.12.2021r.

Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

Ikona statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)