Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 312 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie ewidencyjnym Łachów. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-07-12
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-07-12
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ikona statystyk

o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ikona statystyk

 o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.07.08

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS                    

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 3/3.

 

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-07-07

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS

D E C Y Z J A

          Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)             

o r z e k a m:

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części dotyczącej działki Nr 172 o pow. 0,2654 ha, położonej w obrębie Łachów gmina Włoszczowa w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 3/3 i 172 stanowią mienie gromadzkie.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do najmu

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

p o d a j e   d o    p u b l i c z n e j     w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego

Wykaz znajduje się w załączniku

Ogłoszenie o sprzedaży drewna pozyskanego w wyniki wymiany podłóg w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 08.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży drewna pozyskanego w wyniki wymiany podłóg w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10

Starosta Włoszczowski zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego w wyniku wymiany podłóg w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 68/2 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie ewidencyjnym Żelisławiczki. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Kwalifikacja Wojskowa

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Ikona statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i poz. 284) Starosta Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność  ubezpieczeniową.

 

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Ikona statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 15:11:18, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)