Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.01.2017 r.

Ikona statystyk

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 1.3, o powierzchni ewidencyjnej 0,40 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Moskorzew, gm. Moskorzew w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.01.2017 r.

Ikona statystyk

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 3664/7 oraz 3666, o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,0643 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk

Usługi Sprzętowo-Transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w roku 2017 wykonywane w miarę potrzeb zamawiającego

 

Zapytanie ofertowe - ,,Organizacja 7-dniowego pobytu beneficjentów projektu STOPIEŃ WYŻEJ"

Ikona statystyk

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,,Organizacja 7-dniowego pobytu beneficjentów projektu STOPIEŃ WYŻEJ" zgodnie z zapytaniem.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2017 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.12.2016 r.

Ikona statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz
w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2017 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.  

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.12.2016 r.

Ikona statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe - Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.12.2016r.

Ikona statystyk

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Informacja z otwarcia ofert

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.

Zaproszenie do skladania ofert

Ikona statystyk

Opróżnianie koszy ulicznych na drogach powiatowych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Olesznie obręb 0016, gm. Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2337o pow. 1.1108 ha, ustalającego wartość nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Ikona statystyk

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)