Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Starosta Włoszczowski

Ikona statystyk

Dariusz Czechowski 

Godziny  przyjęć  interesantów: w  poniedziałki  w  godzinach od 10.00 do 12.00     
(w ramach możliwości czasowych).

 

Tel. sekretariat 41 39-44-951; fax: 41 39-44-965; e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl


Podstawy prawne działania Starosty:

1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. - Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm.), 

2. Statut Powiatu Włoszczowskiego stanowiący załącznik do
Uchwały Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włoszczowskiego (j. t. - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.).

Kompetencje starosty i tryb działania:

1. Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu.
2. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
3. Starosta   opracowuje plan   operacyjny  ochrony  przed powodzią  oraz   ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
4. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym.
6. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
7. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
8. Starosta  sprawując  zwierzchnictwo  w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i  odwołuje   kierowników  tych  jednostek, w uzgodnieniu z  wojewodą,  a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
9. Do  zadań  starosty  w  zakresie  organizowania pracy  zarządu  powiatu  należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3) przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
10. Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2003-07-09
Data publikacji:
2003-07-09
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)