Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk


Komisja Budżetu, Środowiska i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.

 

1) Zbigniew Krzysiek – Przewodniczący Komisji

2) Jerzy Suliga  – Wiceprzewodniczący

3) Leopold Kwapisz

4) Krzysztof Malinowski

5) Sławomir Owczarek

6) Paweł Strączyński

 

                                                          

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a także opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

1) Anna Szczukocka – Przewodnicząca Komisji

2) Rafał Pacanowski  – Wiceprzewodniczący 

3) Małgorzata Gusta

4) Zbigniew Hamera

5) Aneta Jończyk

6) Łukasz Karpiński

7) Jarosław Krzyżanowski

8) Leopold Kwapisz

 

 

                                              

Komisja Rewizyjna

 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

1) Dariusz Mietelski   – Przewodniczący Komisji

2)  Anna Szczukocka  – Z-ca Przewodniczącego

3)  Irena Orzechowska

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Przedmiot działania: przeprowadzenie postępowania w celu zbadania zasadności skarg składanych na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

1)  Krzysztof Malinowski  – Przewodniczący Komisji

2)  Irena Orzechowska  – Wiceprzewodniczący

3)  Dariusz Mietelski

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)